Všeobecné obchodné podmienky - VOP

1.1 Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom webovej stránky www.tery.sk je:
Petra Paľová – tery.sk
(ďalej už len tery.sk alebo predávajúci)
Šarišská Poruba 33, 082 12 Kapušany, okres Prešov, Slovenská republika
IČO: 51137534
DIČ: 1077465356
tel. č.: +421 940 60 96 96
e-mail: predaj@tery.sk
zapísaná v živnostenskom registri Okresný úrad Prešov
číslo živnostenského registra 750-49392
Ak na týchto webových stránkach vykonáte objednávku, po jej potvrdení dôjde medzi vašou a našou stranou k uzavretiu kúpnopredajnej zmluvy a budú platiť tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej už len VOP) a ďalšie konkrétne podmienky uvedené na www.tery.sk.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj so sídlom v Prešove. Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1. odbor výkonu dozoru. tel. č.: 051/ 7721 597. faxl. č.: 051/ 7721 596.

Tieto VOP platia pre všetky ponuky a zmluvy, ktoré sa týkajú predaja a dodávok produktov ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky www.tery.sk. Inými slovami, s týmito VOP súhlasite, ak si čokoľvek objednávate z našich webových stránok.

1.2 Používanie webových stránok www.tery.sk

Pozorne si prečítajte tieto podmienky používania webových stránok pred ich používaním. Tieto podmienky platia pre všetky návštevy a používanie webových stránok ako aj obsahu, informácií, odporúčaní a produktov. Prístupom na webové stránky, vrátané sociálnych sietí a ich používaním vyjadrujete svoj súhlas s platnosťou týchto podmienok používania webových stránok v plnom rozsahu a ako doplnok k akýmkoľvek iným zákonom alebo nariadeniam vzťahujúcim sa na webové stránky a internet. Ak nesúhlasite s týmito podmienkami, opustite tieto webové stránky.

Všetok obsah webových stránok www.tery.sk (logá, ikony, text, grafika, fotografie, obrázky, zvuky a pod.) je autorským dielom prevádzkovateľa a je chránený autorskými právami, morálnymi právami, právami na databázu, ochrannými známkami a ďalšími právnymi predpismi, týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva. Uvedený materiál je voľne prístupný výhradne na informačné účely. Akékoľvek šírenie, predaj, umiestnenie, reprodukovanie, prenos alebo rozširovanie obsahu stránok je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa tery.sk zakázané.
Objednávky na stránke www.tery.sk je možné uskutočniť s registráciou aj bez registrácie.

Vymedzenie pojmov podľa platnej legislatívy:
Používateľom je každá osoba, ktorá si prehliada internetovú stránku www.tery.sk a získava z nej informácie.
Prevádzkovateľ zabezpečuje funkčnú prevádzku webových stránok www.tery.sk podľa sovjich možností a schopností, avšak neručí za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb.

Webové stránky a ich obsah sú poskytované bezplatne a vo forme bez záruky. Používatelia získavajú a používajú informácie poskytnuté prevádzkovateľom prostredníctvom webových stránok www.tery.sk na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezaručuje aktuálnosť, úplnosť a presnosť poskytnutých informácií, ani to, že webové stránky, či server, ktorý umožňuje ich zobrazovanie sú bez vírusov alebo iných škodlivých komponentov. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikla používateľovi použitím informácií zverejnených prevádzkovateľom na internetovej stránke www.tery.sk.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do používania internetovej stránky, aktualizovať a meniť jej obsah ako i podmienky používania.

2.1 Kvalita a údržba produktov

Tery.sk si vás dovoľuje upozorniť na pokyny o čistení a údržbe, ktoré sú vytlačené na štítkoch produktov, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody zapríčinené nesprávnou manipuláciou s produktmi.

2.2 Cena produktov

Ceny produktov sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvádzané bez DPH (nie sme platcami DPH). Tery.sk si vyhradzuje právo vykonávať cenové a produktové zmeny skôr, ako zašlete svoju objednávku. Rovnako si vyhradzujeme právo kedykoľvek zmeniť, obmedziť alebo ukončiť akékoľvek špeciálne ponuky, akcie a zľavy. K cene si tery.sk účtuje náklady za doručenie tak ako je to uvedené v časti 4.1 týchto podmienok. Tieto náklady budú prirátané k sume objednaného tovaru v objednávke.

Ručíte za to, že informácie, ktoré vo svojej žiadosti alebo objednávke uvediete sú presné a úplné. Skôr ako si tovar objednáte online cez www.tery.sk, pozorne si prečítajte tieto VOP a ďalšie podmienky uvedené na týchto stránkach.

3.1 Uzavretie zmluvy

Všetky informácie na našich webových stránkach www.tery.sk sú len návrhom, nie ponukou alebo záväznou zmluvou. Súhlasite s tým, že objednávka znamená ponuku na nákup produktov uvedených vo vašej objednávke.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnúť prijatie akejkoľvek objednávky, o ktorej vie alebo má odôvodnené podozrenie, že bola vykonaná s pomocou alebo zapojením akéhokoľvek softvéru, robota, modulov na prehľadávanie obsahu či iných automatizovaných prostriedkov a zariadení.
Po odoslaní objednávky vám e-mailom pošleme Prijatie objednávky s číslom objednávky a podrobnosťami o produktoch, ktoré ste si u nás navrhli kúpiť, ako aj podrobnosti o službách ich dodania. Vznik zmluvy medzi vami a tery.sk o predaji produktov sa neuskutoční, kým vám nezašleme Potvrdenie objednávky:
a) e-mail, ktorý potvrdzuje dodávku produktov z nášho skladu,
b) e-mail, ktorý potvrdzuje dostupnosť produktov pre ich osobné vyzdvihnutie, pokiaľ ste sa tak rozhodli.

4.1 Platobné podmienky

Za objednaný tovar môžete zaplatiť niektorým z týchto spôsobov:
Dobierka – peniaze za tovar kupujúci uhradí až po jeho prevzatí. Balíky posielame výhradne Slovenskou poštou. Cena za balík spolu s dobierkou je vo výške 3,99 eur v rámci SR.
Platba prevodom – pri tomto spôsobe platby je účtovaná cena za doručenie vo výške 2,99 eur v rámci SR. Tovar odosielame po obdržaní platby na bankový účet. Ak peňažné prostriedky nie sú pripísané na účet prevádzkovateľa do 14 dní, objednávka je automaticky stornovaná.
Platba v hotovosti pri osobnom prevzatí = bezplatne.
Všetky informácie na webovej stránke www.tery.sk sú chránené v rozhraní HTTPS. Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure a SSL certifikát podporovanými kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú.
Pre platbu za tovar prevodom môžete využiť nasledujúce možnosti: Visa, MasterCard, Maestro a Debetné karty.
O odoslaní tovaru je zákazník informovaný mailom. Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov, pričom poštovné zostáva bezo zmeny.

4.2 Dodacie podmienky

Tery.sk doručí objednávku na vami uvedenú adresu v rámci Slovenska prostredníctvom Slovenskej pošty. Pri platbe prevodom je účtovaná cena poštovného 2,99 eur. Pri platbe na dobierku zaplatíte za doručenie 3,99 eur.
Tovar dostupný skladom dodávame do 3 – 7 dní od objednávky. Tovar dostupný na objednávku dodávame do 21 dní od objednávky.
Ak ste sa rozhodli si tovar vyzdvihnúť osobne, očakávajte e-mail s informáciou, že tovar máte pripravený na vyzdvihnutie.
Ak nastane nepravdepodobná situácia, že po uzatvorení kúpnopredajnej zmluvy už tery.sk nemôže dodať objednané produkty, pričom túto situáciu nespôsobila, bude mať právo vypovedať kúpnopredajnú zmluvu. V takomto prípade vás budeme o tom informovať v čo najkratšom čase a vrátime vám celú zaplatenú sumu.
Kupujúci sa zaväzuje:
– prevziať objednaný tovar a skontrolovať neporušenosť obalu,
– zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platných VOP,
– v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní, bezodkladne uplatniť reklamáciu,
– v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého aj opakovaného doručenia tovaru.

5.1 Zrušenie objednávky

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín po zadaní objednávky, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

5.2 Odstúpenie od zmluvy

Máte právo na odstúpenie od tejto zmluvy do štrnástich (14) kalendárnych dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie je štrnásť dní od dátumu, keď ste vy alebo vami splnomocnená tretia strana, ktorá nie je doručovateľom, získali vlastníctvo tovaru. V prípade výkonu svojho práva na odstúpenie nás (teda Petra Paľová – tery.sk, Šarišská Poruba 33, 082 12 Kapušany, Slovenská republika) musíte informovať formou odoslania jasného prehlásenia o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy (poštou, e-mailom). Môžete k tomu využiť vzorový formulár o odstúpení, ktorý vám zašleme ako prílohu Prijatia objednávky. Za účelom dodržania lehoty na odstúpenie nás musíte upovedomiť o tom, že si uplatňujete právo na odstúpenie, pred vypršaním lehoty na odstúpenie.

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane poplatkov za doručenie najneskôr do štrnástich (14) dní od momentu prijatia vráteného tovaru. Na poukázanie peňaží použijeme rovnakú platobnú metódu, akú ste použili pri robení pôvodného nákupu okrem prípadov, keď sa s vami dohodneme na inej platobnej metóde. Nebudú vám za nijakých okolností účtované žiadne poplatky. Náklady na vrátenie tovaru však musíte uhradiť.

Ste povinní vrátiť alebo odoslať späť všetok tovar nadobudnutý na základe kúpnej zmluvy, a to okamžite a v každom prípade do štrnástich (14) dní od dátumu, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy na adresu Petra Paľová – tery.sk, Šarišská Poruba 33, 082 12 Kapušany, okres Prešov, Slovenská republika. Termín bude považovaný za dodržaný, pokiaľ tovar odošlete do uplynutia lehoty štrnástich (14) dní. Neposielajte tovar na dobierku a odporúčame tovar poistiť.

5.3 Vrátenie a výmena tovaru

Tery.sk produkty nevymieňa. Ak si želáte produkt vymeniť, budete musieť vrátiť svoj nákup, požiadať o vrátenie peňazí a vykonať novú objednávku.

Ak chcete tovar vrátiť, zásielka musí byť kompletná a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Vždy prosím použite vhodný baliaci papier či kartón, aby nedošlo počas prepravy k poškodeniu tovaru. Neposielajte tovar na dobierku. Odporúčame vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) do 5 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady.

O vrátenie tovaru sa jedná vtedy, ak nevraciate všetok objednaný tovar, ale len jeho časť. Ak vraciate všetok objednaný tovar, ide o odstúpenie od zmluvy (bod 5.2), kedy Vám budú vratené všetky náklady súvisiace s obstaraním tovaru.

Kvalita je pre nás prvoradá.

6.1 Záručné podmienky

Záručná doba 24 mesiacov sa vzťahuje na všetky ponúkané produkty. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o obdobie od uplatnenia práva na odstránenie vady do doby, kedy je kupujúci povinný tovar prevziať.

6.2 Reklamačný poriadok

Pri preberaní zásielky Vám odporúčame dôkladne skontrolovať neporušenosť obalu. V prípade zistenia nedostatkov, odporúčame tovar neprebrať, alebo riešiť reklamáciu ihneď na mieste s doručovateľom.

Hneď po prijatí produktov ste povinní ich skontrolovať a upovedomiť nás o prípadných nedostatkoch. Všetky reklamácie je potrebné odoslať nám v rámci 24 mesačnej záručnej doby na uvedenú adresu: Petra Paľová – tery.sk, Šarišská Poruba 33, 082 12 Kapušany, SR. Reklamované produkty musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady.

Ak chcete tovar reklamovať, vždy prosím použite vhodný baliaci papier či kartón, aby nedošlo počas prepravy k poškodeniu tovaru. Neposielajte tovar na dobierku. Odporúčame tovar poistiť.

Zaväzujeme sa plne uhradiť náklady za akýkoľvek chybný tovar, ak je poškodenie dôsledkom výrobnej chyby alebo odchýlky od špecifikácie výrobcu. Ak vznikol problém z iného dôvodu ako kvalita materiálov alebo proces výroby, pôvodný produkt vám bude vrátený. Nepreplácame produkty:

– poškodené z dôvodu zneužitia alebo nedbanlivosti (vystavenie chemikáliam, ostrým predmetom, atď.),

– poškodené z dôvodu nesprávneho používania alebo vykonávania iných činností, než na aké boli určené (napr. použitie športovej obuvi na pracovnú činnosť).

Produkty, ktoré boli poškodené bežným opotrebením či nosením, alebo pokiaľ prekročili primeranú životnosť, nepodliehajú náhrade.

Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení alebo zamietnutí reklamácie budú kupujúcemu odoslané na jeho e-mailovú adresu.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový.

6.3 Alternatívne riešenie sporov

V prípade ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie sporov s predávajúcich je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke ministerstva http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s.

My, v e-shope www.tery.sk rešpektujeme a chránime vaše súkromie. Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, ktorým sa riadime.

7.1 Ochrana osobných údajov

Registráciou alebo odoslaním nákupnej objednávky súhlasíte a beriete na vedomie, že môžeme zhromažďovať, používať, uchovávať a spracovávať vaše osobné údaje v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

Pred nakupovaním v našom obchode sa môžete zaregistrovať. V každom prípade to ide aj bez registrácie. Zaškrtnutím príslušných políčok pri registrácii môžete vyjadriť svoj súhlas so spracovaním a uchovávaním vašich osobných údajov potrebných pri zasielaní informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkanom tovare. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o vás:

– meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. fakturačná adresa),

– dátum narodenia (ak si želáte využívať narodeninové zľavy),

– vaša e-mailová adresa (slúži na vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s vami),

– voliteľné ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná),

– telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s vami),

– ak nakupujete ako firma/živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena), doručovateľské spoločnosti (adresa na dodanie). Potrebné údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

Všetky získané údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť, resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie Môj účet. V tejto sekcii si môžete pozrieť vaše objednávky, upraviť adresu doručenia a fakturačnú adresu a zmeniť vaše heslo a detaily vášho profilu.

V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu deaktivované a údaje budú vymazané.

V našom obchode tery.sk nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy platenia za tovar cez internet sú realizované priamo na stránkach vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti, či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade nám nebudú poskytnuté žiadne ďalšie informácie, ako sú prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom bankovom účte.

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov. V zmysle §13 ods.3 zákona o ochrane osobných údajov, účastník berie na vedomie, že tery.sk nie je oprávnená po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka. Účastník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu.

7.2 Pravidlá súborov cookies

V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách považujeme za potrebné jasne a presne vás informovať o účele cookies a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón, …), ktoré pri používaní www.tery.sk využívate.

Ak chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka naša internetová stránka, vaše zariadenie musí mať povolené tzv. cookies, pretož niektoré funkcie webových stránok môžeme poskytovať len s využitím cookies. Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu webu internetovej prezentácie a zároveň aj reklám a iných prvkov na nej zobrazených a tiež nám pomáhajú pri overovaní vašej totožnosti, ak je to potrebné.

Použitím našich webových stránok súhlasite s používaním cookies tak, ako je to uvedené v týchto našich Cookies pravidlách.

Ak používate naše webové stránky www.tery.sk, môžeme ukladať určité informácie o vašom zariadení vo forme užitočného súboru známeho ako „cookie“. Cookies sú používané na zlepšenie zážitku z internetovej stránky. Niektoré súbory cookies sa vymažú po ukončení návštevy našej webovej stránky, iné zostávajú na vašom počítačí dlhší čas.

Každé ustanovenie VOP sa považuje za samostatné a navzájom nezávislé. Ak niektoré ustanovenie bude neplatné/nevykonateľné, je možné ho z VOP oddeliť a nebude mať vplyv na vymáhateľnosť ďalších ustanovení týchto VOP.

Tery.sk nebude zodpovedná za žiadne oneskorenia alebo neplnenia záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie alebo nesplnenie bude zapríčinené mimo zmysluplnej kontroly tery.sk.

Tery.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny týchto podmienok. Na používanie týchto webových stránok, ako aj na všetky kúpnopredajné zmluvy uzavreté medzi vami a nami, sa vzťahuje verzia podmienok platná v čase, keď ste odoslali objednávku prostredníctvom týchto webových stránok, alebo v deň prehliadania týchto webových stránok.

VOP sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Náš zákaznícky servis vám vždy rád pomôže. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Ďakujeme vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním Všeobecných obchodných podmienok.

Váš „online obchod“ www.tery.sk

Posledná aktualizácia: 15. 02. 2021

Pravidelne kontrolujte podmienky tery.sk, aby ste mali prehľad o možných zmenách.